Mededeling inzake het tijdelijk stop leggen van productie van geothermiewarmte

Grubbenvorst, 1 juni 2018

 

Sinds december 2013 wordt er geothermiewarmte gewonnen vanuit het project van Californië Wijnen Geothermie BV (CWG) in het glastuinbouwgebied Californië. De geothermiewarmte bespaart circa 12 mln. kuub gas op jaarbasis. Hierdoor is het project van CWG zeer duurzaam en heeft voor de omgeving (gebied Californië/ Greenport Venlo) een positieve uitstraling. Ook heeft het project inmiddels navolging gekregen in het glastuinbouwgebied met een tweede geothermieproject dat nu een inmiddels een jaar operationeel is.

 

De winning van geothermie geschiedt onder streng toezicht van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).  Het CWG project bestaat uit 2 productieputten waaruit geothermisch water kan worden geproduceerd en 1 injectieput waarin het gebruikte afgekoelde geothermische water weer terug in het reservoir wordt gepompt. Door een verstopping in de injectieput injecteert CWG haar geothermisch water in een andere productieput die nu als een injectieput voor CWG is ingericht. Deze situatie is door het ministerie van EZ, na advies van SodM en onder voorwaarden vergund voor een periode van 4 jaar. CWG heeft de afgelopen jaren verschillende malen en met verschillende technieken geprobeerd om de verstopping in de oorspronkelijke injectieput weg te nemen. Tot op heden nog zonder positief resultaat.

 

De afgelopen jaren heeft de winning van geothermie professioneel plaatsgevonden, is de veiligheid nooit in het geding geweest en hebben zich tot de dag van vandaag geen incidenten voorgedaan. Een 5-tal seismometers monitoren 24/7 de ondergrond in het gebied en speuren naar eventuele seismiciteit. Tevens zijn er diverse maatregelen genomen om de veiligheid van het systeem en de winning van geothermie te waarborgen. De door SodM gestelde voorwaarden worden hiermee nageleefd.

 

Op dit moment is de vergunningsduur van 4 jaar verstreken. Bij het verzoek van CWG aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de vergunning te verlengen is gebleken dat er met de huidige inrichting van de omgebouwde productieput tot injectieput geen zicht is op langdurige legalisatie. SodM vereist hier meer barrières om te voorkomen dat water via deze put die oorspronkelijk als productieput is geboord, in de Tegelenbreuk wordt geïnjecteerd. 

 

In overleg met EZK & SODM heeft CWG dan ook besloten om de productie van geothermie tijdelijk stop te leggen. Dit om de tijd de nemen om een plan van aanpak te formuleren om de problemen met de injectieput definitief op te lossen of een afdoende barrière te realiseren richting de Tegelenbreuk. 

 

 

 

 

CWG heeft dan ook alle vertrouwen dat zij een robuuste oplossing kan ontwerpen en realiseren die op instemming van SodM kan rekenen en hoopt de winning van geothermie de komende winter weer te kunnen hervatten. Het feit dat in hetzelfde gebied reeds een tweede project operationeel is versterkt dit vertrouwen.

 

Wijnen Square Crops (WSC) is afnemer van de geothermiewarmte van CWG en verwarmt haar kassencomplex te Grubbenvorst voor 95% met geothermiewarmte. Door geothermie wordt een belangrijk deel van de duurzaamheidsdoelstelling van WSC ingevuld.

 

CWG staat operationeel, financieel en juridisch los van WSC. WSC heeft haar eigen warmtevoorzieningen waarmee zij haar kassen (helaas op dit moment fossiel) kan verwarmen. De teeltoperatie van WSC komt door het tijdelijk stoppen van de productie van geothermie niet in het geding. De directie van WSC betreurt deze situatie echter en wil in de toekomst weer graag de geothermiewarmte van CWG gaan afnemen.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

 

Pieter Wijnen

Lodewijk Burghout

Namens Californië Wijnen Geothermie BV

 

 

 

Pieter Wijnen

Namens Wijnen Square Crops